ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ..

ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ..ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ..ஜகத் காரிணி நீ..பரிபூரணி நீ..ஜகத் காரிணி நீ..பரிபூரணி நீ..ஜகத் காரிணி நீ..பரிபூரணி நீ.. ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ..ஜனனி ஜனனி ஜனனி ஜனனி.. ஒரு மான் மழுவும் சிறு கூன் பிறையும்..சடை வார் குழலும் பிடை வாகனமும்..சடை வார் குழலும் பிடை வாகனமும்..கொண்ட நாயகனின் குளிர் தேகத்திலே..நின்ற நாயகியே இட பாகத்திலே..நின்ற நாயகியே இட பாகத்திலே..ஜகன் மோகினி நீ..சிம்ம வாகினி…