விருச்சகத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு விருச்சகத்தில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்: நல்ல உயரம் கொண்டவர். சிவப்பு நிற மாணவர். அங்கங்களில் தழும்பு உடையவர். சுறுசுறுப்பானவர். தைரியமானவர். சுயநலம் பேணுபவர். முன்கோபம், பிடிவாதம், ஆத்திரம் உடையவர். உடலில் உஷ்ணம் அதிகம் உடையவர். மற்றவரை உதாசீனப்படுத்துவதிலும், படைத்தலும் உடையவர். தென்வடல் வீதியில் மேற்கு நோக்கிய வீட்டில் பிறந்தவர்.