வடகிழக்கு திசை

வடகிழக்கு பகுதி தெளிவாக இருந்தால் பல்வேறு வாஸ்து குறைபாட்டை சரி செய்யும். வடகிழக்கு சிறப்பு அடைந்தால் அந்த குடும்பத்தில் வடகிழக்கு பகுதி தவறாக அமைந்தால் ஏற்படும் பலன்கள்