ரிஷபத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

ரிஷபத்தில்குரு இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்: முக வசீகரம் உடையவர், பணவசதி செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆடை, அலங்கார, சிற்றின்ப நாட்டம் உடையவர். சம உயரமும், சிவப்பு நிறமும் உடையவர். நிலையான வசதியுடையவர். நிலையான புத்தி உடையவர். தென் வடல் வீதி கிழக்குப் பார்த்த வீட்டில் பிறந்தவர்.