மேஷத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

மேஷத்தில் குரு இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்: அவசரம், வேகம், கோபம், கண்டிப்பு உடையவர். தலைகனம் உடையவர். எதிலும் வெற்றி பெற விரும்புபவர். சிவப்பு நிறம், உயரமானவர். தைரியம் உடையவர். உடலில் அதிக உஷ்ணம் உடையவர் நாளுக்கு நாள் முன்னேறும் வேட்கை உடையவர்,. ஜாதகர் பிறந்த வீடு கிழமேல் வீதியில் வடக்கு பார்த்த அமைந்திருக்கும்.