மீனத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு மீனத்தில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள் எளிமை, அழகு உடையவர், பொறுமை ஆனவர், அன்பு, கருணை, இரக்கம் உடையவர். வெகு செலவாளி. இரட்டை குணமுடையவர். பாச உணர்வு உடையவர். நிர்வாகத் திறமை உடையவர். அழகை ஆராதிப்பவர். தென்வடல் வீதியில் மேற்கு வாசல் வீட்டில் ஜெனித்தவர்.