மிதுனத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

மிதுனத்தில்குரு இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள் என்றும் இளமை உடையவர். இனிமையாக நகைச்சுவை கலந்து பேசுபவர். மென்மையான இயல்புடையவர். புத்திசாலித்தனம் உடையவர். கல்வியில் ஊக்கம் உடையவர். உள்ளுணர்வு உடையவர். கீழமேல் வீதியில் தெற்கு நோக்கிய வீட்டில் பிறந்திருப்பார்.