ஷடசீதி புண்ணிய காலம்

ஷடாங்கன் என்றால் சிவன். சிவனுக்குாிய மாதங்கள் ஆனி, புரட்டாசி, மாா்கழி, பங்குனி, இந்த மாதங்கள் பிறக்கும் நேரமே ஷடசீதி புண்ணியகாலம். நாளைய மதியம் புரட்டாசி மாதம் பிறக்கிறது. நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 01.29 மணிக்கு சூரியன் கன்னி ராசியில் பிரவேசிக்கிறார் அந்த நேரமே ஷடசீதி புண்ணிய காலம் முதல் 24 மணி நேரம் சிவனுக்கு விசேஷமான ‘ஷடசீதி புண்ணிய காலமாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் ஆனி, புரட்டாசி, மார்கழி, பங்குனி 1 ம் தேதி ஆக வருடத்தில் நான்கு…