ஒன்பது கிரகங்களும் – அதற்குரிய தாவரங்களும்

சூரியன்பெரிய மரங்கள், மருந்து செடிகள், கோதுமை, நெல், வேர்க்கடலை, தென்னை, ஜாதிக்காய், மசாலா செடிகள், ஓமம், மிளகு, பெரிய காடுகள், நெல்லி, மணிபுங்கம், வெண் தேக்கு, வேங்கை மரம், வாதநாராயண மரம், எட்டி மரம், புங்க மரம், பலா மரம், பனை மரம், செந்தாமரை, பாலைவனம் முட்செடிகள், புதர்கள், மரங்கள் போன்றவற்றை அனைத்தும் சூரியன் குறிக்கும் தாவரங்கள் ஆகும். சந்திரன் :நாவல் மரம், மந்தாரை நாகலிங்க மரம், அத்திமரம் தென்னை மரம் , சிறு நாகப்பூ, பாக்கு…