தென்கிழக்கு திசை

தென்கிழக்கு திசை சிறப்பு அடைந்தால் அந்த குடும்பத்தில் தென்கிழக்கு திசை பகுதி தவறாக அமைந்தால் ஏற்படும் பலன்கள்