கும்பத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு கும்பத்தில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்: சுயநலம் மிகுந்தவர். கௌரவம், புகழ், லாபம் இவற்றை விரும்புபவர். அறிவாற்றல் உடையவர். நிர்வாகத் திறமை கொண்டவர். ஆன்மீக ஈடுபாடு, சமுதாயப் பணி, அரசியல் ஈடுபாடு உடையவர். கிழமேல் வீதியில் தெற்கு வாசல் வீட்டில் ஜெனித்தவர்.