12 பாவகளின் மீது கோச்சார ராகு சஞ்சார பலன்கள்

லக்னம் அல்லது லக்னாதிபதி மேல் கோச்சார ராகு மூன்றாம் இடம் அல்லது மூன்றாம் அதிபதி மேல் கோச்சார ராகு நான்காம் இடம் அல்லது நான்காம் அதிபதி மீது கோச்சார ராகு ஐந்தாம் இடம் அல்லது ஐந்தாம் அதிபதி மீது கோச்சார ராகு ஆறாம் இடம் அல்லது ஆறாம் இட அதிபதி மேல் கோச்சார ராகு ஏழாம் இடம் ஏழாம் அதிபதி மேல் கோச்சார ராகு எட்டாம் இடம் அல்லது எட்டாம் அதிபதி மேல் கோச்சார ராகு ஒன்பதாம்…