அற்ப ஆயுள் தோசம் நீங்க

ஆண் குழந்தைகளின் ஜாதகத்தில் குருவுக்கு 1-2-5-9 ஆம் இடங்களில் ராகு இருப்பதும் , பெண் குழந்தைகளின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனுக்கு 1-2-5-9 ஆம் இடங்களில் ராகு இருப்பதும் அற்ப ஆயுள் தோசமாகும். இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு அவ்வப்பொழுது வேற்று ஜாதிக்காரர்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் உணவு வாங்கி குழந்தைக்கு ஊட்டி விட்டால் குழந்தை நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்கும்