விருச்சிகத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

விருச்சிகத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் விருச்சிகத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • அனைவரிடமும் விரோதி க்கும் குணமுடையவர்.
  • சுயநலம் அதிகம் உடையவர்.
  • தன் குடும்ப பாசம் உடையவள்.
  • முன்கோபம், ஆத்திரம், ஆவேசம் அடைவாள்.
  • மேற்கு வாசல் வீட்டில் பிறந்தவள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *