ரிஷபத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

ரிஷபத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் ரிஷபத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • அழகும் ரூபமும் நிரம்பியவள்.
  • நாகரீகமான குடும்பத்தோடு பிறந்தவள்.
  • இளமையான பேச்சாற்றல் உடையவள்.
  • சதா உற்சாகம் நிரம்பியவள்.
  • சுகபோக ஆடை ஆபரண நாட்டம் உடையவள்.
  • கலைகளில் விருப்பம் உடையவள்.
  • கிழக்கு வாசல் வீட்டில் பிறந்தவள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *