ரிஷபத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

ரிஷபத்தில்குரு இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்:

  • முக வசீகரம் உடையவர், பணவசதி
  • செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்தவர்
  • ஆடை, அலங்கார, சிற்றின்ப நாட்டம் உடையவர்.
  • சம உயரமும், சிவப்பு நிறமும் உடையவர்.
  • நிலையான வசதியுடையவர்.
  • நிலையான புத்தி உடையவர்.
  • தென் வடல் வீதி கிழக்குப் பார்த்த வீட்டில் பிறந்தவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *