மீனத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

மீனத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் மீனத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்.

  • கௌரவம் மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.
  • அழகானவர், எளிமையானவர், அன்பு கருணை கொண்டவர்.
  • காந்தம் போல் பிறரை ஈர்ப்பவர்.
  • குடும்பம் பற்றுடையவர்.
  • மேற்கு வாசல் வீட்டில் பிறந்திருப்பார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *