மிதுனத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

மிதுனத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் மிதுனத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • என்றும் இளமை உடையவர்.
  • இனிமையாக நகைச்சுவை கலந்து பேசக்கூடியவர்.
  • மென்மையான இயல்புடையவர்.
  • புத்திசாலித்தனம் உடையவர்.
  • கல்வியில் ஊக்கம் உடையவர்.
  • உள் உணர்வு உடையவர்.
  • காதல் மனம் உடையவர்.
  • கிழமேல் வீதியில் தெற்கு நோக்கிய வீட்டில் பிறந்திருப்பார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *