மகரத்தில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு மகரத்தில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்:

  • கருப்பு நிறம் கொண்டவர்.
  • அலட்சிய சுபாவமும், மந்தமும் உடையவர்.
  • எவருடனும் ஒட்டாமல் வாழ்பவர்.
  • உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் பழக்கங்களை உடையவர்.
  • தென்வடல் வடக்கு வீதியில் கிழக்கு நோக்கிய வீட்டில் பிறந்தவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *