துலாமில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

துலாமில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் துலாமில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • அறிவு, புகழ் பொறுமை நிரம்பியவர்.
  • செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்தவள்.
  • நடுநிலையுடன் காரியங்களை செய்வார்.
  • கலைகளில் ஆர்வம் உடையவள்.
  • உற்சாகமான வாழ்வை விரும்புபவர்.
  • தெற்குவாசல் வீட்டில் பிறந்தவள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *