தனுசுவில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

தனுசுவில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் தனுசுவில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • அன்பு, கருணை, சாந்தம், அழகு நிரம்பியவர்.
  • நல்லவர்களுக்கு ஆக கோபம் கொள்வார்.
  • திறமையானவர்.
  • நற்பெயர் பெறுவார்.
  • பக்குவமான வர்.
  • அனைவருக்கும் நல்லவர்.
  • வடக்கு வீட்டில் ஜெனித்தவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *