சிம்மத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

சிம்மத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் சிம்மத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • அதிகாரமிக்க செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்தவள்.
  • பிறர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துபவள்.
  • தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் உடைய வள்.
  • சுயகௌரவம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பவர்.
  • வடக்குவாசல் வீட்டில் பிறந்தவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *