கும்பத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

கும்பத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் கும்பத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • கருப்பு நிறம் என்றாலும் பார்ப்போரை கவரும் அழகு உடையவர்.
  • நிர்வாகத் திறமை உடையவர்.
  • புகழ் விருப்பமுடையவர்.
  • பணம் வசதியுடன் வாழ்வார்.
  • தெற்குவாசல் வீட்டில் பிறந்தவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *