கன்னியில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

கன்னியில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் கன்னியில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • உடல் உபாதைகளை அதிகம் பெறுபவள்.
  • பாலாரிஷ்ட தோஷம் ஏற்படும்.
  • தன்னம்பிக்கை, தைரியம் குறைவு.
  • வெளி உலகம் தெரியாமல் வளர்ப்பவர்.
  • அறிவுடையவன், நற்பண்புகள் அமையும்.
  • கிழக்கு வாசல் வீட்டில் பிறந்தவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *