கடகத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

கடகத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் கடகத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்:

  • எளிமையான அழகு நிரம்பியவர்.
  • பொறுமை, அறிவு உடையவர்.
  • உடல் பலவீனம் உடையவர்.
  • வெள்ளைப்படுதல் எனும் பாதை பெறுபவள்.
  • அடிக்கடி சலனங்களும் குழப்பங்களுக்கும் ஆளாகுபவள்.
  • மேற்கு வாசல் வீட்டில் பிறந்தவள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *