6 ல் புதன் இருந்தால் உண்டாகும் நோய்கள்

உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ‘ல’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் இடத்தில் இருந்து ஆறாவதாக இருக்கும் கட்டம் ஜாதகருக்கு உண்டாகும் நோய்களைக் குறிக்கும். அந்த ஆறாம் பாவகத்தில் புதன் இருக்கும் பொழுது ஏற்படக் கூடிய நோய்களைப் பற்றிக் காண்போம்.

  • நரம்புத் தளர்ச்சி நோய்கள்
  • வாயுக்கோளாறுகள்
  • வலிப்பு நோய்
  • வாதப்பிணிகள்
  • வயிற்றில் வாய்வு
  • முதுகு, கழுத்து, மார்பு பகுதிகளில் வாய்வு பிடிப்பு தொல்லை
  • நரம்பு சம்பந்தமான கோளாறுகள்
  • சுவாசக் கோளாறுகள்
  • தோள் வலி
  • கழுத்து வலி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *