புதன் சுக்ரன் சேர்க்கை

கைகளில் படுத்து உறங்குதல்

சிலர் உறங்கும் போது தன் கைகளை கன்னத்தில் முட்டுகொடுத்து தூங்குவார்கள். இவர்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கை இருக்கும் .

  • புதன் – கைகள்
  • சுக்கிரன் – கன்னம், முகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *