நவராத்தியின் ஆறாம் நாள்

ஆறாம் நாள் இந்திராணியாக காட்சியளிக்கும் தேவிக்கு ஜாதி மலரே உகந்தது. இவள் விரும்புவது நீலாம்பரி ராகமும், தேங்காய் சாதமுமே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *