சுபகாரிய நிர்ணயம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரம்

திருமாங்கல்யம் செய்ய

திருமாங்கல்யம் செய்ய : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி, திதிகளும். அஸ்வினி, ரோகினி, மிருகசீருடம், பூசம், மகம், ஹஸ்தம், சுவாதி நட்சத்திரங்களும் – ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் கன்னி துலாம் தனுசு மீனம் லக்னங்கள். 2ம் இடம் சுத்தம்.

விவாகம் செய்ய

விவாகம் செய்ய : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி திதிகளும் . ரோகிணி, மகம், ஹஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும். (அஸ்வினி நட்சத்திரம்). ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், கன்னி, துலாம், தனுசு, கும்பம் லக்னங்கள் . 3,6,11 இல் சுபம் நன்மை. 8இல் குரு தீமை. 6,8 இல் புதன் சுக்கிரன் கெடுதி. 2,3 இல் நன்மை 7 சுபம்.

நிஷேகம் :

துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, ஏகாதசி, திரயோதசி, திதிகளும். ரோகிணி, அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும். (அஸ்வினி பூசம் நட்சத்திரங்கள்). மேஷம், கடகம், துலாம், மகரம் ( சுபகிரக பார்வை யில் உள்ள லக்னங்களும்) 1-7-8 சுத்தம் உத்தமம்.

பும்ஸவனம்

பும்ஸவனம் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி திதிகளும். அஸ்வினி, ரோகிணி, பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும். மேஷம், ரிஷபம், துலாம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் லக்னங்களும் 8ம் இடம் சுத்தம்.

சீமந்தம்

சீமந்தம் : திருதியை,பஞ்சமி, சப்தமி, ஏகாதசி, திரயோதசி திதிகளும். ரோகிணி, பூசம், அஸ்தம், உத்திராடம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும். துலாம், தனுசு, மகரம், மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், கன்னி, கும்பம், மீனம் லக்னங்களும், 8,9 -ம் இடம் சுத்தம்.

தொட்டிலில் குழந்தையை விடுதல்

தொட்டிலில் குழந்தையை விடுதல் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி திதிகளும்;  ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரங்களும், சுபகிரக பார்வை பெற்ற லக்னம், 8-ம் இடம் சுத்தம்.

காது குத்தல்

காது குத்தல் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, துவாதசி, திரயோதசி திதிகளும். திருவாதிரை, அஸ்தம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும்;  ரிஷபம், கடகம், துலாம், கன்னி, தனுசு, மீனம் (மேஷம் மகரம்) லக்னங்கள் 8ம் இடம் சுத்தம்.

வித்தியாரம்பம்

வித்தியாரம்பம் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி திதிகளும்; அஸ்வினி, ரோகினி, திருவாதிரை, பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும், மேஷம், மிதுனம், கடகம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம், மீனம் லக்னம் 4,8-ம் இடம் சுத்தம்.

உபநயனம்

உபநயனம் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, தசமி, துவாதசி, திரயோதசி, திதிகளும்;  அஸ்வினி, ரோகிணி, பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும்; ரிஷபம், மீனம், கடகம், கன்னி, துலாம், தனுசு மீன லக்னம் 8-ம் இடம் சுத்தம், உத்தராயணம் சுத்தம்.

வாகனம் ஏற

வாகனம் ஏற : சஷ்டி, ஏகாதசி, பௌர்னமி திதிகளும்; அஸ்வினி, ரோகிணி, மகம், ஹஸ்தம், ஸ்வாதி, அனுஷம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும்; மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, விருச்சிகம், தனுசு, மீனம் லக்னம் சூரிய உதயம் உத்தமம்.

உழவு செய்தல்

உழவு செய்தல் : திருதியை, பஞ்சமி, சப்தமி, ஏகாதசி, திரயோதசி திதிகளும்; ரோகிணி, பூசம், அஸ்தம், மூலம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி நட்சத்திரங்களும்; ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், மகரம், மீனம் லக்னம். ஆகாச பாதாள யோகினி கூடாது.

எரு விடல்

எரு விடல் : துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி திதிகளும்; திருவாதிரை, பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரங்களும்; ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் மகரம் மீனம் லக்னம். வாரங்களில் செவ்வாய் உத்தமம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *