பிருகு-நந்தி நாடி முறையில் குரு பெயர்ச்சியின் பலன்கள்

பிருகு-நந்தி நாடி முறையில் குரு பெயர்ச்சியின் பலன்கள் பின்வருமாறு ஒரு ராசிக்கு 5 மற்றும் 9ம் ராசிகள் ஒரே திசையை குறிக்கும். ஒரு ராசிக்கு 3,7, & 11ம் ராசிகள் எதிர் திசையை குறிக்கும். ஒரு காரக கிரகம் அமர்ந்து ராசிக்கு 2 மற்றும் 12ம் ராசிகளை பார்வையிடும். இது ஜெயமுணி சூத்திரத்திலும் உள்ளது. எனவே ஒரு காரக கிரகம் அமர்ந்த ராசிக்கு 1-5-9-3-7-11-2 மற்றும் 12ல் அமர்ந்த கிரகங்கள் இணைந்து செயலாற்றுகின்றன என்பது நாடி ஜோதிடத்தின்…

புதன் சுக்ரன் சேர்க்கை

கைகளில் படுத்து உறங்குதல் சிலர் உறங்கும் போது தன் கைகளை கன்னத்தில் முட்டுகொடுத்து தூங்குவார்கள். இவர்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கை இருக்கும் . புதன் – கைகள் சுக்கிரன் – கன்னம், முகம்